• Қазақстан, Алматы қ.,
  мкрн. Тастақ 1, 1В үй
 • Тел.:+(727)393 39 52
  Моб:+7 702 958 2637
 • Педагог мәртебесі туралы

  Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-біз ҚРЗ.

   Осы Заң педагогтің мәртебесін айқындайды, педагогтің құқықтарын, әлеуметтік кепілдіктері мен шектеулерін, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейді.

  1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
   осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

   1) педагог – тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар және білім алушыларды және (немесе) тәрбиеленушілерді оқыту мен тәрбиелеу, білім беру қызметін әдістемелік сүйемелдеу немесе ұйымдастыру бойынша педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам;

    2) педагогикалық әдеп-педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген педагогтердің мінез-құлық нормалары;

    3) педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес-педагогтердің педагогикалық әдепті сақтауы мәселелерін қарайтын, білім беру ұйымында құрылатын алқалы орган;

    4) тәлімгерлік – педагогтің орта білім беру ұйымында педагогтің кәсіптік қызметіне алғаш рет кіріскен тұлғаға кәсіптік бейімделуде практикалық көмек көрсету жөніндегі қызметі.

  2-бап. Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңнамасы
   1. Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

    2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

  3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
    осы Заңның күші мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, орта (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта), техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында, мамандандырылған, арнайы білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарында, сондай-ақ әдістемелік кабинеттерде кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтерге қолданылады.
    әскери оқу орындарының педагогтеріне осы Заңның күші "әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы"Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктермен қолданылады.

  4-бап. Педагог мәртебесі
   1. Қазақстан Республикасында Педагогтің кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін жағдайларды қамтамасыз ететін оның ерекше мәртебесі танылады.

   2. Адам білім беру саласындағы кәсіптік қызметті жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті ұйыммен еңбек қатынастарында болу кезеңінде педагог мәртебесіне ие болады.

   3. Педагогтер лауазымдарының тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

  5-бап. Педагогикалық этика
   1. Педагогикалық этика заңдылық, адалдық, жауапкершілік, адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу қағидаттарына негізделген.

   2. Педагогикалық әдепті бұзу тәртіптік теріс қылық болып табылады және педагогтің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауаптылыққа әкеп соғады.

   3. Педагогикалық этиканы білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

  6-бап. Педагогтің кәсіби қызметін қамтамасыз ету
   1. Жұмыс беруші педагогке Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес оның кәсіптік қызметін жүзеге асыруы үшін жағдайларды қамтамасыз етеді.

   2. Педагог кәсіби қызметті жүзеге асырған кезде:

   1) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны кәсіби міндеттермен байланысты емес жұмыс түрлеріне тарту;

    2) Одан Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы заңнамасында көзделмеген есептілікті не ақпаратты талап ету;

    3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген тексерулерді жүргізу;

    4)оған тауарлар мен қызметтерді сатып алу бойынша міндеттерді жүктеу.

   3. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтері кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік емес ұйымдардың іс-шараларын өткізуге тартуға жол берілмейді.

  7-бап. Педагогтің кәсіби қызметті жүзеге асыру кезіндегі құқықтары
   1. Педагог кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде:

    1) тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарын сақтау шартымен кәсіби қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдау;

    2) лауазымды және басқа тұлғалар тарапынан заңсыз араласудан және кедергі келтіруден қорғауды;

    3) білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан мамандыққа құрметпен қарау және тиісті мінез-құлық;

    4) кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету және қажетті жағдайлар жасау;

    5) ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік қызметті жүзеге асыру, педагогикалық практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізу;

    6) тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған жағдайда шығармашылық бастамашылыққа, оқыту мен тәрбиелеудің авторлық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеуге және қолдануға, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа, неғұрлым жетілдірілген әдістерін дамытуға және таратуға;

    7) Білім беру бағдарламасына сәйкес оқу құралдарын, Оқу материалдары мен оқыту мен тәрбиелеудің өзге де құралдарын таңдау;

    8) білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, әдістемелік материалдарды және білім беру қызметінің өзге де компоненттерін, сондай-ақ оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу құралдарын әзірлеуге қатысу;

   9) жұмыс орны бойынша сайлау және сайланбалы лауазымға орналасу;

    10) білім беру сапасын жетілдіруге бағытталған, оның ішінде білім беру ұйымының қызметіне қатысты мәселелерді талқылауға қатысу;

    11) білім беру ұйымын басқарудың алқалы органдарының жұмысына қатысу;

    12) кемінде бес жылда бір рет біліктілігін арттыру;

    13) үздіксіз кәсіби дамыту және біліктілікті арттыру нысандарын таңдау;

    14) біліктілік санатын мерзімінен бұрын беру;

    15) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке Педагогикалық қызметті;

    16) Кәсіби қызметтегі табыстары үшін көтермелеу;

    17) "әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру;

    18) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда кәсіптік дағдыларын қолдау және арттыру үшін "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өту;

    19) ұйым басшысының өзіне қатысты қабылдаған актілеріне, әрекеттеріне және шешімдеріне жоғары тұрған лауазымды тұлғаларға немесе сотқа шағым жасау;

  & ensp; 20) білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу;

    21) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар.

   2. Педагогтің осы баптың 1-тармағында көзделген құқықтарын жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға тиіс. 8-бап. Педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығы
   1. Мемлекеттік ұйымдарда кәсіптік қызметті жүзеге асыратын педагогке еңбекақы төлеу жүйесі, лауазымдық айлықақылар, қосымша ақылар, үстемеақылар және ынталандыру сипатындағы басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.

   жеке меншік білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің еңбегіне ақы төлеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың құрылтайшылары немесе осыған уәкілеттік берілген адам айқындайды.

    2. Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларын еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

    3. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің айлық жалақысын есептеу үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі белгіленеді:

  & ensp; ИЗПИ-дің ескертпесі!
    1) тармақша 01.09.2021 бастап қолданысқа енгізіледі-ҚР 27.12.2019 № 293-VІ Заңымен.

    1) 16 сағат – орта білім беру ұйымдары үшін;

    2) 18 сағат:

  & ensp; ИЗПИ-дің ескертпесі!

    2) тармақшаның екінші абзацының осы редакциясы 01.09.2021 дейін тоқтатыла тұрды-ҚР 27.12.2019 № 293-VI Заңымен (қолданыстағы редакциясын осы Заңның 20-бабынан қараңыз).

    орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін;

    білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім беру ұйымдары үшін;

  & ensp; мамандандырылған және арнайы білім беру ұйымдары үшін;  Политеховец бол! Бұл қарапайым.