• Қазақстан, Алматы қ.,
  мкрн. Тастақ 1, 1В үй
 • Тел.:+(727)393 39 52
  Моб:+7 702 958 2637
 • 1 курс білім алушыларының оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесін қолдану жөніндегі Нұсқаулық Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінде

  1. білім алушының білімін бағалау Оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша жүргізіледі. Сабақ тақырыбы бойынша қол жеткізу нәтижелері бағалау критерийлері бойынша алынған баллдардан құралады. Ұпайлардың максималды сомасы-100. Алынған бағалау нәтижесі-балл сомасы-оқытушымен теориялық/өндірістік оқытуды есепке алу журналына қойылады.
  2. оқу нәтижелерін қорытындылау жиілігі әрбір оқу пәнінің ерекшелігіне, тақырыптар мен бөлімдердің көлемі мен мазмұнына байланысты. Білім алушылардың жетістіктері бір немесе бірнеше бөлімді оқуды аяқтау қорытындысы бойынша бағаланады. Оқыту нәтижесі РО-ның қосымша арнайы бағанында (Оқыту нәтижелері) күні көрсетілмей қойылады. (№1 кесте)
  3. модуль/пән бойынша үлгерімді ағымдағы бақылауды жүргізу үшін чек-парақтың арнайы нысаны әзірленді. (№1 қосымша)
  4. < i>әр тақырып бойынша оқытушы тапсырманы орындауға қойылатын талаптардың толық сипаттамасымен бағалау критерийлерін әзірлейді. Бұл оқушыға алған бағасы туралы нақты түсінік алуға мүмкіндік береді. (№2,3 қосымша)
  5. пән/модуль үшін қорытынды баға білім алушының семестр ішіндегі жетістіктерін бағалау және дифферинциацияланған сынақ/емтихан нәтижелерінен құралады, бұл ретте 60% - бағалау нәтижелерін, 40% - сараланған сынақ/емтихан нәтижесін құрайды. Сынақ кітапшасына / емтихан ведомостарына баға қою үшін алынған қорытынды баға "оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-әріптік жүйесі"кестесіне сәйкес әріптік жүйеге ауыстырылады.
  пән/модуль бойынша қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі:< / dt>
  и = 0,6 х (РО 1+...+РО N)/N+ 0,4 х Е, мұндағы:
  РО-оқыту нәтижесі;
  N-оқыту нәтижелерінің саны;
  Э-емтихан бағасы немесе сараланған сынақ.


  Политеховец бол! Бұл қарапайым.