• Қазақстан, Алматы қ.,
  мкрн. Тастақ 1, 1В үй
 • Тел.:+(727)393 39 52
  Моб:+7 702 958 2637
 • Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінде 1 курс студенттерінің оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану бойынша нұсқаулық

  1. Студенттің білімін бағалау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша жүзеге асырылады. Сабақтың тақырыбы бойынша жетістік нәтижелері бағалау критерийлері бойынша алынған ұпайлардан құралады. Максималды ұпай саны - 100. Нәтижесінде алынған бағалау нәтижесі - балл саны - оқытушы теориялық / өндірістік оқыту журналында белгіленеді. 2. Оқыту нәтижелерін қорытындылау жиілігі әр оқу пәнінің ерекшеліктеріне, тақырыптар мен бөлімдердің көлеміне және мазмұнына байланысты. Студенттердің жетістіктері бір немесе бірнеше бөлімді зерттеудің аяқталуына байланысты бағаланады. Оқыту нәтижесі қосымша арнайы RO бағанында (оқу нәтижелері) күнсіз көрсетіледі. (Кесте No1) 3. Модуль / пән бойынша үлгерімнің ағымдағы мониторингі үшін бақылау парағының арнайы формасы әзірленді. (№ 1 қосымша) 4. Әр тақырып бойынша мұғалім тапсырманы орындауға қойылатын талаптарды егжей-тегжейлі сипаттай отырып бағалау критерийлерін жасайды. Бұл оқушыға алатын бағасы туралы нақты түсінік алуға мүмкіндік береді. (No 2,3 қосымша) 5. Пән / модуль бойынша қорытынды баға студенттің семестрдегі жетістіктерін бағалау нәтижелерінен және сараланған тест / емтиханнан тұрады, оның 60% -ы бағалау нәтижесі, 40% -ы сараланған тест / емтихан нәтижесі. Бағаны дәптерге / емтихан парақтарына қою үшін алынған қорытынды баға «Білім жетістіктерін бағалаудың нүктелік-әріптік жүйесі» кестесіне сәйкес әріптік жүйеге аударылады. Пән / модуль бойынша қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі: I = 0,6 x (PO 1 +… + PO N) / N + 0,4 x E, мұндағы: RO - оқу нәтижесі; N - оқу нәтижелерінің саны; E - емтихан бағасы немесе дифференциалды кредит.

  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінде студенттердің білім жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР:
  Қосымша  Политеховец бол! Бұл қарапайым.